volitve / prva stran
   
O načrtnem nastanku zakonodaje o lokalni samoupravi, lahko govorimo s potrditvijo Provizoričnega zakona o občinah, 17. marca, 1849.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


PRAVILA RTVSLO ZA LOKALNE IN PREDSEDNIŠKE VOLITVE

PRAVILA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA
ZA
IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA
ZA PREDSTAVITEV KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK IN NJIHOVIH PROGRAMOV 
ZA VOLITVE
PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 
ZA 
VOLITVE V OBČINSKE SVETE IN ŽUPANE 2002

I. UVODNE DOLOČBE

 1. člen

V skladu z 8. členom zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l.RS št.18/94, z dne 8.4.1994), upoštevajoč poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija (objavljena v Informatorju RTV Slovenija št. 40/2000, sprejeta dne 18.5.2000) in v skladu z odlokom o razpisu volitev za predsednika Republike Slovenije in rednih volitev v občinske svete in za župana (Ur.I.RS št. 66/02, z dne 26.7.2002), po katerem začno volilna opravila teči z dnem 2.9.2002, objavlja RTV Slovenija pravila o izrabi programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Pravila opredeljujejo način, oblike, obseg in pogoje za volilno kampanjo v programih RTV Slovenija.

 

2. člen

Ta pravila ne urejajo objavljanja dnevno aktualnih novic in poročil o dogajanju v času volilne kampanje, kakor tudi ne številnih strokovnih in tehničnih (servisnih) oddaj o volilni zakonodaji in njeni izvedbi.

 

3. člen

Za redne oddaje informativnih in drugih programov RTV Slovenija velja tudi v času volilne kampanje načelo prepovedi politične propagande. Zanje ostaja merilo informativna pomembnost in umetniška kakovost ter določila 4. člena zakona o RTV Slovenija.

 

4. člen

V skladu z 8. in 9. členom zakona o RTV Slovenija zagotavljajo programi RTV Slovenija v času od 17.10.2002 do vključno 8.11.2002 brezplačno del programskega časa za predstavitev kandidatov za predsednika Republike Slovenije in za predstavitev udeležencev volilne kampanje in njihovih programov za lokalne volitve.

 

5. člen

Natančna pravila nastopanja kandidatov za predsednika Republike Slovenije, občinske svetnike in župane v nacionalne programe RTV Slovenija skladno z veljavno zakonodajo, ločeno za Radio in Televizijo Slovenija, objavita Radio Slovenija in Televizija Slovenija takoj po izteku roka za vložitev kandidatur oz. list kandidatur za člane občinskih svetov ter za župane, ter o tem takoj obvestita organizatorje volilne kampanje oz. volilne štabe.

 

6. člen

Poleg enkratne javne objave pravil nastopanja kandidatov za predsednika Republike Slovenije, občinske svetnike in župane v nacionalne programe v radijskih in TV programih RTV Slovenija, bodo pravila v omenjenem času neprekinjeno objavljena tudi prek teleteksta RTV Slovenija na strani 601 in interneta na domeni RTV Slovenija.

 

II. NAČELNA IZHODIŠČA

                                7. člen

Temeljna načela, na katerih temeljijo ta pravila so:

1)      celovito posredovanje vseh relevantnih političnih in drugih informacij, ocen in mnenj, ki omogočajo javnosti, da po svoji vesti in zmožnostih presoja ustreznost volilnih programov posameznih kandidatov na volitvah za predsednika Republike Slovenije ter kandidatov in kandidatnih list na lokalnih volitvah,

2)      možnost enakovredne predstavitve posameznih kandidatov znotraj predvidenega programskega načrta. Kandidatom za predsednika Republike Slovenije bo RTV Slovenija v skladu z zakonom o RTV Slovenija zagotovila enak čas in pogoje za predstavitev,

3)      dovoljena politična propaganda ne sme iz posameznih programov RTV Slovenija izrinjati drugih vsebin, zato bodo posebej oblikovani časovni okviri za obravnavo predvolilnih tem,

 

4)      za vse predvolilne oddaje v programih RTV Slovenija velja, da v njih sodelujejo izključno kandidati z uradno potrjeno kandidaturo.

 

III. IZVEDBENA DOLOČILA

8. člen

Obdobje volilne kampanje na RTV Slovenija se za kandidate za predsednika Republike Slovenije in kandidate za lokalne volitve začne 24 dni pred dnevom glasovanja in konča 24 ur pred dnevom glasovanja. 

 

9. člen

Na TV Slovenija bodo predvolilne oddaje potekale na 1. programu TV Slovenija v programskih pasovih informativnega programa, na Radiu Slovenija pa bodo predvolilne oddaje potekale na 1. in 2. programu Radia Slovenija. Predvolilne oddaje bodo potekale skladno z načrtom, ki ga bodo oblikovala Odgovorna uredništva informativnih programov Radia in Televizije Slovenija.

 

10. člen

RTV Slovenija bo objavljala strokovno pripravljene in izvedene raziskave javnega mnenja samo ob navedbi zakonsko določenih prvin in znotraj obdobja, ki ga predpisujeta zakon o volilni kampanji in zakon o RTV Slovenija, ki določa, da zadnjih sedem dni pred dnevom glasovanja v programih RTV Slovenija ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o kandidatih in političnih strankah.

 

11. člen

Po razpisu volitev bo RTV Slovenija spremljala predvolilno dogajanje v rednih dnevno-informativnih oddajah. Po izteku roka za vložitev kandidatur za predsednika Republike Slovenije oz. vložitev list kandidatur za člane občinskih svetov ter za župane, kar je pogoj za začetek volilne kampanje na RTV Slovenija, bo RTV Slovenija pripravila še naslednje vrste oddaj:

 - samopredstavitve kandidatov za predsednika Republike Slovenije ter kandidatnih list političnih strank za občinske svetnike ter župane in njihovih programov,

- problemsko analitične (tematske) oddaje o posameznih aktualnih vprašanjih (prek domače dopisniške mreže).

 

12. člen

V času volilne kampanje bodo radijski in televizijski programi zagotavljali kandidatom za predsednika Republike Slovenije ter na lokalnih volitvah političnim strankam in njihovim kandidatnim listam enakovreden položaj v predvolilnih oddajah:

-          samopredstavitve na TV Slovenija: 1. program - ob informativni oddaji

-          samopredstavitve na Radiu Slovenija: 1. program vsak delavnik ob 16.15 uri, 2. program vsak delavnik dopoldne

 

13. člen

Lokalne volitve bodo v obliki samopredstavitev in soočanj spremljali tudi:

1) Regionalni RTV center Koper-Capodistria:

-        radijski in TV program v slovenščini (kandidati oziroma kandidacijske liste iz II. volilne enote in 11. volilnega okraja I. volilne enote):

-        radijski in TV program v italijanščini (kandidati oziroma kandidacijske liste iz II., III., IV. okraja II. volilne enote, kandidati oziroma kandidacijske liste iz IX. volilne enote in kandidati oziroma kandidacijske liste za člane svetov samoupravnih narodnih skupnosti v občinah Koper, Izola, Piran)

 

2) Regionalni RTV center Maribor (kandidati oziroma kandidacijske liste iz V., VII. in  VIII. volilne enote):

-  radijski program v slovenščini

-  TV program v slovenščini in

-          RTV pogrami za madžarsko narodno skupnost v madžarščini (za X. volilno     enoto).

 

14. člen

RTV Slovenija bo vsem udeležencem volilne kampanje, upravičenim za nastopanje v predvolilnih oddajah, nudila enakovredne tehnične pogoje. Samopredstavitve vsebinsko zajemajo predstavitve stališč in volilnih programov, oz. vsebinsko ne zajemajo verbalnih napadov in polemik z drugimi kandidati. Samopredstavitve kandidatov za predsednika Republike Slovenije in kandidatnih list političnih strank, upravičenih za nastopanje v predvolilnih oddajah RTV Slovenija, bodo posnete v Ljubljani in posredovane v regionalne RTV centre, kjer jih bodo opremili tudi s prevodom za predvajanje v italijanskem in madžarskem jeziku.

 

15. člen

Pri delitvi programskega prostora za udeležence volilne kampanje pri lokalnih volitvah se upošteva 9. člen zakona o RTV Slovenija, po katerem mora biti čas, namenjen predstavitvi kandidatnih list političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru, za vse izmed njih enak. Upošteva se tudi določilo istega člena zakona o RTV Slovenija, po katerem morajo imeti kandidatne liste političnih strank, ki niso zastopane v državnem zboru, skupaj na voljo eno tretjino skupnega programskega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse udeležence volitev, in sicer po načelu njihove enakopravnosti.

 

16. člen

Vrstni red samopredstavitev kandidatov za predsednika Republike Slovenije in kandidacijskih list za lokalne volitve, ter vrstni red zasedbe v soočanjih bo določen z javnim žrebanjem ob prisotnosti predstavnikov volilnih štabov. Javno žrebanje bo dne 17.10.2002.

Kandidati za predsednika Republike Slovenije in politične stranke, ki želijo izkoristiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi, posebej vsakemu odgovornemu  uredniku  informativnega programa Radia oz. Televizije Slovenija, oz. regionalnih programov, do vključno dne 16.10. do 12.00 ure, in sicer obvezno po telefaksu:

-          Radio Slovenija, informativni program: 01 475 23 15

-          Televizija Slovenija, informativni program: 01 475 31 21

-          Regionalni RTV center Koper:

-          radijski informativni program v slovenščini: 05 668 54 88

-          TV informativni program v slovenščini: 05 668 54 88

-          radijski informativni program v italijanščini: 05 668 54 88

-          TV informativni program v italijanščini: 05 668 53 74

-          Regionalni RTV center Maribor:

-          radijski informativni program: 02 429 92 18

-          TV informativni program: 02  429 91 23

-          Studio Lendava:

-          radijski informativni program v madžarščini: 02 578 99 12

-          TV informativni program v madžarščini: 02 578 98 85

 

17. člen

Na dan volitev bo RTV Slovenija objavljala le servisne informacije o načinu in poteku volitev ter spremljala podatke o volilni udeležbi.

Po zaprtju volišč bo RTV Slovenija pripravila odprt program s kandidati za predsednika Republike Slovenije, predstavniki političnih strank, z gosti z različnih področij (raziskovalci javnega mnenja, strokovnjaki za volitve, analitiki političnega prostora, sociologi, politologi) in strankarskimi prvaki.

 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

                                18. člen

RTV Slovenija skladno s 5. členom zakona o volilni kampanji zagotovlja vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za oglaševanje na RTV programih RTV Slovenija v času volilne kampanje. Objavljanje oglaševalskih vsebin podrobneje urejajo pravila za oglaševanje na programih RTV Slovenija v času volilne kampanje (volitve za predsednika Republike Slovenije 2002 in lokalne volitve 2002).

 

19. člen

Kandidati za predsednika Republike Slovenije, predstavniki strank ter njihovi kandidati za člane občinskih svetov in za župane bodo med volilno kampanjo   nastopali izključno v zgoraj  opredeljenih oddajah RTV Slovenija.

Pri poročanju o tistih predstavnikih strank in kandidatih na volitvah 2002, ki opravljajo državne in javne funkcije, bo RTV Slovenija ločevala njihovo državniško in javno delovanje ter njihovo predvolilno delovanje. Za slednje veljajo pravila iz tega pravilnika.

 

20. člen

Ugovore o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju teh pravil sprejema generalni direktor RTV Slovenija v sodelovanju z direktorji programov RTV Slovenija. Generalni direktor poda pisni odgovor v 24 urah. O utemeljenosti morebitnih pritožb na odločitev generalnega direktorja odloča svet RTV Slovenija.

V vsakem primeru lahko pritožnik postopa skladno z določbami 3. čl. zakona o volilni kampanji.

  

21. člen

Novinarji in sodelavci RTV Slovenija, ki se bodo odločili za kandiranje na volitvah za predsednika Republike Slovenije ter volitvah v občinske svete in župane, med volilno kampanjo ne smejo voditi in urejati oddaj. Prepoved velja od trenutka, ko uradno vložijo kandidaturo.

 

22. člen

V primeru kršitve pravil med volilno kampanjo, s strani delavcev RTV Slovenija, je njihov neposredno nadrejeni o kršitvi dolžan obvestiti generalnega direktorja RTV Slovenija.

Generalni direktor sme kršitelju izdati odločbo o prepovedi opravljanja delovnih dolžnosti do zaključka volilne kampanje in lahko glede kršitelja uvede disciplinski postopek.

 

23. člen

Od vključno 3. 11. 2002 dalje RTV Slovenija v programih ne bo objavljala raziskav javnega mnenja o kandidatih in političnih strankah.

 

24. člen

RTV Slovenija bo spoštovala čas predvolilnega molka, ki velja glede vsebine in pristopov v poročanju vse do zaprtja volišč.

 

25. člen

Določila teh pravil se smiselno uporabljajo tudi pred morebitnim drugim krogom volitev za predsednika Republike Slovenije in za župane.

 

26. člen

Ta pravila ne veljajo za morebitno sočasno agitacijo in odločanje na morebitnih referendumih.

  

V Ljubljani, 12. september 2002

 Generalni direktor RTV Slovenija
 Aleks Štakul, l.r.                  

 


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti