volitve / prva stran
   
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska manjšina, in na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, sestavljajo občinski svet tudi predstavniki narodne oziroma romske skupnosti. Volijo se na podlagi posebne volilne pravice, ki jo imajo pripadniki narodnih oziroma romskih skupnosti poleg splošne volilne pravice.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


ROKOVNIK - LOKALNE VOLITVE

 

O S N U T E K

Republiška volilna komisija je na podlagi 40. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02), na 10. seji dne 27. avgusta 2002, sprejela naslednji

R O K O V N I K

ZA IZVEDBO VOLILNIH OPRAVIL ZA REDNE VOLITVE ČLANOV OBČINSKIH SVETOV IN ŽUPANOV, KI BODO 10.11.2002

 

Opombe:

ZLV = Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02),

ZVDZ = Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95, 67/97 – odločba US in 70/00)

ZEVP = Zakon o evidenci volilne pravice (Uradni list RS, št. 52/02)

ZVolK = Zakon o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97)

I.

Posamezna volilna opravila se izvedejo v naslednjih rokih

(navedeni so skrajni roki!)

________________________________________________________________________

Datum: 02.09.2002

Dan: 1. dan ZLV: 8. člen ter

Odlok o razpisu volitev

(Uradni list RS, št.66/02)

VSEBINA: Razpis volitev in dan, s katerim prično teči roki za izvedbo volitev

_________________________________________________________________

Datum: 02.09. do 16.10.2002

Dan: 1. dan - 45. dan ZLV: 74. člen

(25 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Politične stranke določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov, skladno z njihovimi pravili.

Volivci določajo kandidate za župane in liste kandidatov za člane občinskih svetov z dajanjem podpore na predpisanih obrazcih.

__________________________________________________________________________

Datum: 11.09.2002

Dan: 10. dan ZEVP: 18. člen

VSEBINA: Občinske volilne komisije določijo volišča

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Datum: 11.09.2002

Dan: 10. dan ZLV: 4. člen v zvezi z določbami

ZVDZ: 41. člen

VSEBINA: Politične stranke lahko dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov.

__________________________________________________________________________

Datum: 21.09.2002

Dan: 20. dan ZEVP: 21. člen

VSEBINA: Pristojni organ na krajevno običajen način razgrne volilne imenike.

_________________________________________________________________________

Datum: 16.10.2002

Dan: 45. dan ZLV: 4. člen v zvezi z določbami

ZVDZ: 46. člen

VSEBINA: Zadnji dan, ko se pri pristojnem upravnem organu lahko podpiše obrazec podpore kandidatu oziroma listi kandidatov.

_________________________________________________________________________

Datum: 16.10.2002 do 19.00 ure

Dan: 45. dan ZLV: prvi odstavek 74. člena

VSEBINA: Pri občinskih volilnih komisijah je potrebno vložiti kandidature oziroma liste kandidatur za člane občinskih svetov ter za župane, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci).

Datum: 16.10. do 22.10.2002

Dan: 51. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena v (do 18. dne pred dnem glasovanja) zvezi z določbami

ZVDZ: 59. člen

VSEBINA: Postopek preizkusa zakonitosti kandidatur ter izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi kandidature.

__________________________________________________________________________

Datum: 23.10.2002

Dan: 52. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena v zvezi z določbami

ZVDZ: 60. člen

VSEBINA: Določitev seznama kandidatur oziroma list kandidatov (žrebanje vrstnega reda).

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Datum: 26.10.2002

Dan: 55. dan ZLV: drugi odstavek 74. člena v

(15 dni pred dnem glasovanja) zvezi z določbami

ZVDZ: 61. člen

VSEBINA: Javna objava seznamov potrjenih kandidatur ter list kandidatov.

__________________________________________________________________________

Datum: 26.10.2002

Dan: 55. dan ZEVP: 22. člen

(15 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Državljani lahko do tega dne zahtevajo, ustno ali pisno, popravek volilnega imenika.

__________________________________________________________________________

Datum: 03.11.2002

Dan: 63. dan ZLV: 19. člen

(7 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti zahtevo za glasovanje po pošti.

________________________________________________________________________

Datum: 04.11.2002

Dan: 64. dan ZEVP: 25. člen

(6 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinskim volilnim komisijam.

__________________________________________________________________________

Datum: 05.11.2002

Dan: 65. dan ZLV: drugi odstavek 47. člena

VSEBINA: Predstavnik kandidatur oziroma liste kandidatov lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

__________________________________________________________________________

Datum: 05., 06. in 07.11.2002

ZLV: 78. člen

VSEBINA: Predčasno glasovanje na sedežu občinske volilne komisije.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Datum: 07.11.2002

Dan: 67. dan ZLV: 81.člen

(3 dni pred dnem glasovanja)

 

VSEBINA: Volivci,ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.

__________________________________________________________________________

Datum: 08.11.2002 do 24.00

Dan: 68. dan ZLV: 4. člen v zvezi z določbami

(24 ur pred dnem glasovanja) ZVDZ: 5. člen

VSEBINA: Zaključek javne volilne propagande.

__________________________________________________________________________

Datum: 10.11.2002

Dan: 70. dan Odlok predsednika Državnega zbora

VSEBINA: Splošno glasovanje.

_________________________________________________________________________

Datum: 11.11.2002

Dan: 71. dan ZLV: prvi odstavek 89. člena

VSEBINA: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji.

_________________________________________________________________________

Datum: 11.11.2002 po 12.00 uri

ZLV: 88. člen

VSEBINA: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

__________________________________________________________________________

Datum: 16.11.2002

Dan: 67. dan ZLV: 90. člen

(6. dan po dnevu glasovanja)

VSEBINA: Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu.

_________________________________________________________________________

 

 

II.

Republiška volilna komisija je odločila, da bo drugi krog glasovanja za izvolitev župana predvidoma razpisala za v nedeljo, 01.12.2002 ter da se pri volilnih opravilih upoštevajo naslednji roki:

________________________________________________________________________

Datum: 24.11.2002

Dan: ZVolK: drugi odstavek 4. člena

(7 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Prepovedana je objava raziskav javnega mnenja o kandidatih za župana, o katerih se glasuje v drugem krogu.

__________________________________________________________________________

Datum: 24.11.2002

Dan: ZLV: 19. člen

(7 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci, ki lahko glasujejo po pošti, morajo do tega roka vložiti zahtevo za glasovanje po pošti.

________________________________________________________________________

Datum: 25.11.2002

Dan: ZEVP: 25. člen

(6 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Pristojni organ potrdi volilne imenike ter jih preda občinskim volilnim komisijam.

__________________________________________________________________________

Datum: 26.11.2002

ZLV: drugi odstavek 47. člena

VSEBINA: Predstavnik kandidature lahko predloži seznam zaupnikov občinski volilni komisiji.

__________________________________________________________________________

Datum: 26.11., 27.11. in 28.11.2002

ZLV: 78. člen

VSEBINA: Predčasno glasovanje na sedežu občinske volilne komisije.

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

Datum: 28.11.2002

Dan: ZLV: 81.člen

(3 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Volivci,ki se zaradi bolezni ne morejo zglasiti na volišču vložijo zahtevo, da želijo glasovati na svojem domu.

___________________________________________________________________________

Datum: 29.11.2002 do 24.00

Dan: ZLV: 4. člen v zvezi z določbami

(24 ur pred dnem glasovanja) ZVDZ: 5. člen

VSEBINA: Zaključek javne volilne propagande.

__________________________________________________________________________

Datum: 01.12.2002

Dan: akt Republiške volilne komisije

VSEBINA: Splošno glasovanje v drugem krogu volitev županov.

_________________________________________________________________________

Datum: 02.12.2002

Dan: ZLV: prvi odstavek 89. člena

VSEBINA: Volilni odbori morajo predati volilno gradivo občinski volilni komisiji.

_________________________________________________________________________

Datum: 02.12.2002 po 12.00 uri

ZLV: 88. člen

VSEBINA: Občinska volilna komisija ugotavlja izid glasovanja po pošti.

__________________________________________________________________________

Datum: 07.12.2002

Dan: ZLV: 90. člen

(6. dan po dnevu glasovanja)

VSEBINA: Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu glasovanja in ga pošlje županu.

_________________________________________________________________________

 

 

III.

 

Poleg navedenih rokov, določenih v zakonih, ki urejajo postopek kandidiranja in glasovanja na lokalnih volitvah, opozarja Republiška volilna komisija še na naslednje roke:

__________________________________________________________________________

Datum: 11.09.2002

ZVolK: tretji odstavek 8. člena

VSEBINA: Občina mora javno objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest.

__________________________________________________________________________

Datum: 26.09.2002

Dan: ZVolK: 5. člen

(45 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Javna glasila morajo določiti in objaviti pravila v zvezi z volilno kampanjo.

__________________________________________________________________________

Datum: 26.09.2002

Dan: ZVolK: 18. člen

(45 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Organizator volilne kampanje mora odpreti poseben račun z oznako "Za volilno kampanjo".

__________________________________________________________________________

Datum: 30.10.2002

Dan: ZVolK: 18.a člen

(11 dan pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Organizator volilne kampanje mora predložiti državnemu zboru vmesno finančno poročilo.

__________________________________________________________________________

Datum: 11.10. do 08.11.2002 do 24.00 ure

ZVolK: 2. člen

VSEBINA: Volilna kampanja

_________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

Datum: 03.11.2002

Dan: ZVolK: drugi odstavek 4. člena

(7 dni pred dnem glasovanja)

VSEBINA: Prepovedana je objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in o strankah.

_________________________________________________________________________

v 60 dneh po volitvah

ZVolK: 19. člen

VSEBINA: Organizator volilne kampanje je dolžan predložiti poročilo o vseh izdatkih za volilno kampanjo.

_________________________________________________________________________

IV.

Roki, ki veljajo za izvedbo volitev članov občinskih svetov, se uporabljajo tudi pri izvedbi volitev v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

 

 

 

Številka: 5-1/00-2/02 Anton Gašper Frantar

Datum: PREDSEDNIK


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti