volitve / prva stran
   
Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska manjšina, in na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, sestavljajo občinski svet tudi predstavniki narodne oziroma romske skupnosti. Volijo se na podlagi posebne volilne pravice, ki jo imajo pripadniki narodnih oziroma romskih skupnosti poleg splošne volilne pravice.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


PRAVILA ZA OGLAŠEVANJE VOLILNE KAMPANJE NA RTVSLO

PRAVILA ZA OGLAŠEVANJE NA PROGRAMIH RTV SLOVENIJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE
ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE 2002
IN
LOKALNE VOLITVE 2002

 

Ljubljana, september 2002

 

 volilna kampanja, medij in oglaševalci

 1.         S temi pravili Javni zavod RTV Slovenija skladno z Zakonom o volilni kampanji opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja organizatorjev volilne kampanje na programih:

-          Radija Slovenija (1. in 2. program),

-          Televizije Slovenija (1. in 2. program),

-          Teletekstu RTV Slovenija,

-          spletnih straneh www.rtvslo.si,

-          regionalnega RTV centra Koper-Capodistria v slovenskem in italijanskem jeziku ter

-          regionalnega RTV centra Maribor vključno s programi iz studia v Lendavi v madžarskem jeziku.

 

RTV Slovenija uveljavlja Pravila za oglaševanje v predvolilnem obdobju za

-          volitve predsednika republike 2002,

-          lokalne volitve 2002 (volitve v občinske svete, volitve županov in volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti).

 

2.         Oglase v predvolilni kampanji lahko za plačilo naročajo politične stranke oz. organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene oglaševalske agencije za posamezne politične stranke, kandidate oz. liste kandidatov.

 

oblike oglaševanja

3.         Oblike oglaševanja na RTV Slovenija so naslednje:

-          oglas na TV, ki ne sme biti daljši od 45 sekund,

-          oglas na RA, ki ne sme biti daljši od 45 sekund in brana sporočila na RA (obvestila), ki ne smejo biti daljša od 10 vrstic (po 65 znakov v vrstici),

-          podstran na teletekstu,

-         pasica na spletni strani.

 

čas oglaševanja

4.         Prvi oglas bo objavljen 24 dni pred dnevom volitev, to je 17. oktober 2002, zadnji pa na dan pred dnevom predvolilnega molka, to je 8. novembra 2002.

 

naročila

5.         Naročila sprejemajo Službe za trženje programov RTV Slovenija, pristojne za trženje posameznih programov, po pošti, po telefaksu in po e-pošti. Vsako naročilo bo evidentirano z datumom in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v treh dneh z originalno naročilnico.

6.         Naročilo je veljavno, če je naročilo poslano najmanj 6 delovnih dni pred prvo objavo.

7.         Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke:

-          naziv politične stranke oz. organizatorja volilne kampanje

-          točen naslov naročnika

-          številka računa, ki ga politična stranka oz. organizator uporablja za volilno kampanjo (v primeru, da je naročnik oglaševalska agencija, ta podatek ni potreben)

-          davčna številka politične stranke, za katero naročnik naroča oglaševanje

-          izjavo o statusu davčnega zavezanca

-          natančnem načrt predvajanja oglasov

-          čitljiva navedba odgovorne osebe za naročilo z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe

-          žig naročnika

-         pooblastilo politične stranke ali organizatorja volilne kampanje v primeru, ko je naročnik oglaševalska agencija.

Za oglaševanje posameznega kandidata je potrebno k naročilu za objavo oglasov priložiti tudi kopijo potrdila republiške (mestne/občinske) volilne komisije za kandidaturo oz. listo kandidatov.

plačila

8.         Na osnovi naročilnice posamezna Služba za trženje programov RTV Slovenija potrdi naročeno oglaševanje in izstavi predračun. Določilo o predračunu ne velja za naročila s strani oglaševalskih agencij, ki imajo s Službami za trženje programov RTV Slovenija sklenjene pogodbe o sodelovanju.

9.         Naročnik mora stroške predvajanja oglasov na osnovi izstavljenega predračuna poravnati najkasneje 3 dni pred prvo objavo. Po končanem oglaševanju bo Služba za trženje programov RTV Slovenija naročniku izstavila račun za dejansko realiziran obseg predvajanj.

10.       Za potrebe volilnih kampanj RTV Slovenija ne omogoča brezplačnega oglaševanja in ne priznava na objavljene cene nikakršnih popustov.

 

Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov, naročila pa štejejo k pogodbeni vrednosti.

izdelava oglasov

11.       Organizatorji volilne kampanje lahko izdelavo oglasov naročijo tudi pri Produkciji Službe za trženje programov RTV Slovenija. Produkcija naročniku pripravi ustrezno ponudbo. Po potrditvi ponudbe se naročniku izstavi predračun za produkcijo.

Naročnik je pred realizacijo dolžan plačati celotno predračunsko vrednost. Najkasneje v enem dnevu po končanem delu se pripravi končni obračun. RTV Slovenija izroči gradivo naročniku, ko le-ta poravna dolg.

12.       RTV Slovenija za potrebe predvolilnih kampanj in predvolilnih oglasov ne bo dopuščala uporabo gradiva iz svojih RA in TV arhivov ter dokumentacij.

 

oglasni bloki in načelo enakovrednosti

13.       Vsa naročila bo RTV Slovenija obravnaval enako. Pri uvrščanju oglasov v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil.

Oglasi za predvolilno kampanjo bodo ločeni od ostalih oglasov. V posameznem  bloku je lahko skupno največ 6 oglasov.

način oglaševanja

14.       V istem oglasnem bloku je možno naročiti le en oglas za posamezno politično stranko ali organizatorja volilne kampanje oz. posameznega kandidata ali predlagatelja list kandidatov.

15.       Tabela, ki je sestavni del tega člena, določa največje število oglasov za posamezno politično stranko ali organizatorja volilne kampanje oz. posameznega kandidata ali predlagatelja list kandidatov v enem dnevu.

 

RADIO SLOVENIJA

1. program

  5

VAL 202

  5TELEVIZIJA SLOVENIJA

SLO 1

  6

SLO 2

  6


RC RTV MARIBOR

RA Maribor

 

  5

RA SI

  4

Pomurski madžarski radio MMR*

  4

Tele M

  2

* v madžarskem jeziku

 

RC RTV KOPER – CAPODISTRIA

RA Koper  - Capodistria                        slovenski program

  8

RA Koper  - Capodistria*                     italijanski program

  8

TV Koper  - Capodistria                        slovenski program

  2

TV Koper  - Capodistria*                      italijanski program

  3

* v italijanskem jeziku

 

TELETEKST

naročilo podstrani na več straneh hkrati ni mogoče (na isti strani je možno naročiti več podstrani)

 

SPLETNA STRAN

ena pasica na dan, ki se s pasicami ostalih oglaševalcev izmenjuje naključno

 

16.       Za naročila na programih regionalnih centrov, ki so namenjeni italijanski oz. madžarski narodni skupnosti, je potrebno naročiti oglase v italijanskem (na italijanskih programih) oz. v madžarskem jeziku (na madžarskih programih).

radijska obvestila

17.       Objavo radijskih obvestil naročnik naroči z naročilnico, stroške objave pa lahko poravna z gotovino. RTV Slovenija bo v tem primeru izstavila račun s pripisom, da je bil plačan z gotovino. Na zahtevo naročnika bo RTV Slovenija izstavila tudi obrazec “blagajniški prejemek”, na katerem bodo navedeni podatki o številki naročilnice in izstavljenega računa, na katerega se blagajniški prejemek nanaša. Če naročnik stroške obvestil poravna z nakazilom, tedaj veljajo časovni roki za plačilo in prvo objavo, opredeljeni v 9. členu.

 

Z vsebino radijskih obvestil lahko organizatorji volilne kampanje vabijo na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj ali drugimi strankami.

Obvestila organizatorjev volilne kampanje bodo objavljena v rednih terminih za obvestila, vendar ločeno od drugih obvestil.

 

tehnični pogoji

18.       Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi (Poslovni pogoji Službe za trženje programov RTV Slovenija), najmanj 5 delovnih dni pred prvim predvajanjem.

 

Vse oglase je naročnik dolžan opremiti z deklaracijo, ki mora vsebovati:

-          podjetje/agencijo, ki je oglas izdelala,

-          ime oglasa,

-          točno dolžino oglasa,

-          imena in priimke avtorjev ter izjavo o plačilu (odkupu) avtorskih pravic za glasbo in druge elemente, ki v sporočilu zapadejo pod avtorsko pravo,

-          vrsto oglaševanega proizvoda ali storitve po statistični nomenklaturi.

 

vsebinska določila

19.       RTV Slovenija bo objavljala oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov  je odgovoren naročnik.

20.       RTV Slovenija bo oglase (in obvestila), ki ne bodo skladni z veljavno slovensko zakonodajo in kodeksi, zavrnila. RTV Slovenija bo skladno z mednarodnimi konvecijami zavrnila tudi objavo vseh oglasov, v katerih bodo nastopali otroci mlajši od 14 let.

Služba za trženje programov RTV Slovenija bo o zavrnitvi naročila obvestila naročnika najkasneje v 24 urah po prejemu naročila oziroma po prejemu gradiva, ki naj bi ga objavila. RTV Slovenija je dolžna navesti razloge za odklonitev naročila.

 

delna realizacija ali nerealizacija naročila

21.       V primeru, da naročnik zamudi s plačilom predračuna za oglaševanje ali radijska obvestila, se lahko s Službo za trženje programov RTV Slovenija  dogovori o ustreznem časovnem zamiku oglaševanja glede na prvotno potrjeno dispozicijo, vendar le v obsegu vrednosti, ki jo je vplačal, in v prostih terminih. Če naročnik po vplačilu odstopi od namere oglaševanja po novem terminskem načrtu, mu bo RTV Slovenija v treh dneh po posredovani pisni izjavi o odstopu od naročila vrnila 75% vplačanega zneska, 25% pa bo RTV Slovenija zadržala za pokritje stroškov, ki jih je imela zaradi preklica naročila.

V primeru, ko naročnik vplača na osnovi potrjene dispozicije naročen obseg oglaševanja, in ne dostavi pravočasno gradiva za objave, šteje, da je bilo naročilo v celoti izvedeno in naročnik ni upravičen do povračila vplačila.

Če naročnik po vplačilu dostavi gradivo, ki ne ustreza tehničnim in vsebinskim določilom, in ga RTV Slovenija ne more predvajati v programih, bo RTV Slovenija naročniku vrnila polovico vplačane vsote, polovico pa si bo zadržala za pokritje stroškov, ki jih je imela z obdelavo naročila.

V primeru, ko RTV Slovenija ne predvaja naročenih objav zaradi tega, ker naročnik do dne prve objave ni poravnal obveznosti, o predvajanju ni dolžna obvestiti naročnika.

sponzorstva

22.       V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (oddajo).

pravila in informacije

23.       Naročila za predvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost. RTV Slovenija je med kampanjo dolžna podatke posredovati le pristojnim sodiščem na njihovo izrecno zahtevo.

24.       Pravila so namenjena organizatorjem volilnih kampanj. Prevzamejo jih v Službah za trženje programov RTV Slovenija in prevzem potrdijo s podpisom:

 

Televizija Slovenija:

Služba za trženje TV programov

Čufarjeva 2/II

1550 Ljubljana

 

Radio Slovenija:

Služba za trženje RA programov

Čufarjeva 2/I

1550 Ljubljana


RC Koper-Capodistria:

Služba za trženje RC Koper-Capodistria

Ulica OF 12 – 15

6000 Koper

 

RC Maribor:

Služba za trženje RC Maribor

Ilichova 33

2000 Maribor


25.       Ta pravila je sprejel  Svet RTV Slovenija na seji dne 12. 9. 2002 in veljajo od dneva sprejema. Svet RTV Slovenija si pridržuje pravico, da pravila dopolni ali uskladi, če bo v času do začetka volilne kampanje prišlo do spremembe zakonov s tega področja. O morebitnih spremembah je RTV Slovenija dolžna nemudoma pisno obvestiti vse organizatorje volilne kampanje.

V času trajanja volilne kampanje, Svet RTV Slovenija ne more sprejemati dopolnil k tem pravilom, razen v primeru, če bi pristojno sodišče v postopku ugotovilo pomanjkljivosti, ki ne omogočajo enakopravnosti organizatorjev volilne kampanje v oglaševanju na programih RTV Slovenija in bi zaznalo neskladje z zakonom.

 

Generalni direktor RTV Slovenija:

Aleks Štakul, l.r.

 

V Ljubljani, 12. september 2002

 

 


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti