volitve / prva stran
   
O načrtnem nastanku zakonodaje o lokalni samoupravi, lahko govorimo s potrditvijo Provizoričnega zakona o občinah, 17. marca, 1849.


 

O NEZDRUŽLJIVOSTI POSLANSKE IN ŽUPANSKE FUNKCIJE
Pri razpravi o združljivosti poslanske in županske funkcije na soočenju predstavnikov strank, ki bodo nastopile na lokalnih volitvah, sta nastala dva tabora. V prvem je Andrej Vizjak (SDS) zagovarjal, da sta funkciji župana in poslanca združljivi. Na drugi strani pa so temu oporekali Milka Novak (N.Si), Anton Skok (DeSUS) in Dorijan Maršič (LDS).

Več o ...
 

REZULTAT VOLITEV ZA ŽUPANA V 2. KROGU

PROJEKCIJA VOLITEV ZA ŽUPANJO LJUBLJANE IN ŽUPANA MARIBORA.


ZAČEL SE JE 2. KROG VOLITEV ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE IN ŽA ŽUPANE

Odprlo se je 3.523 volišč, na katerih bo približno 1,6 milijona upravičencev lahko izbiralo predsednika/co republike ter župane v 61 občinah. 

 

 

 

SEZNAM VOLILNIH ODDAJ NA RTVO SLO.

SEZNAM ŽUPANOV, KI SO BILI IZBRANI V 1. KROGU TER TISTI, KI SO SE UVRSTILI V 2. KROG

REZULTAT ŽUPANSKIH VOLITEV PO 1. KROGU

Za ogled rokovnika lokalnih volitev klikni tukaj.

Za proporcionalni volilni sistem lokalnih volitev klikni tukaj.


ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI

1. člen

V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94 - odločba US, št. U-I-13/94-95; 45/94 - odločba US, št.U-I-144/94-18 in 57/94) se 14. člen spremeni tako, da se glasi:
"Občina se ustanovi in njeno območje določi z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju.

Postopek za ustanovitev občin in določitev njihovih območij ureja poseben zakon."

2. člen

15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Dvoje ali več sosednjih občin se lahko združi v novo občino, če se za to na referendumu v vsaki občini izreče večina volivcev, ki so glasovali.

Občina se lahko razdeli na dvoje ali več novih občin, če območje vsake od predvidenih novih občin izpolnjuje pogoje po tem zakonu in če se za to na referendumu na območju vsake od predvidenih novih občin izreče večina volivcev, ki so glasovali.

Del občine, ki obsega območje naselja ali več sosednjih naselij, se lahko izloči iz občine in ustanovi kot nova občina, če se za to na referendumu v tem delu občine odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če oba tako nastala dela občine tudi izpolnjujeta pogoje za novo občino.

Del občine se lahko izloči iz občine in priključi k sosednji občini, če se za to v tem delu občine in v občini, kateri se ta del občine želi priključiti, na referendumu odloči večina volivcev, ki so glasovali, in če preostali del občine tudi izpolnjuje pogoje za novo občino."

3. člen

Doda se nov 21.a člen, ki se glasi:

"21.a člen

Občina opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva na podlagi pisne zahteve statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prejšnjega odstavka, občina na podlagi pisne zahteve pridobiva od upravljalcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež ali premoženje oziroma
del premoženja v občini."

4. člen

26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Kadar je izražen poseben interes države za ohranitev poselitve in razvoj posameznih območij, lahko Državni zbor občinam na teh območjih podeli poseben status.

Pogoje za pridobitev posebnega statusa določi poseben zakon."

5. člen

Prvi odstavek 27. člena se črta.

6. člen

V 28. členu se besedilo "ter po potrebi eden ali več občinskih odborov" črta.

7. člen

V drugem odstavku 29. člena se šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea nadomestijo s sedmimi novimi alineami, ki se glasijo:
"- na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več podžupanov;
- imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta;
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta;
- daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot;
- imenuje in razrešuje predstavnike občine v sosvetu načelnika upravne enote;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom občinskega sveta za odločanje o tem ni pooblaščen župan;
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin."

8. člen

30. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo imenuje izmed članov občinskega sveta.

Občinski svet lahko ustanovi tudi druge komisije in odbore kot svoja delovna telesa. Člane komisij in odborov imenuje izmed članov občinskega sveta, lahko pa tudi izmed drugih občanov."

9. člen

31. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge."

10. člen

33. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Župan predstavlja in zastopa občino.

Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta ter skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta lahko predloži tudi vsak posamezni član občinskega sveta.

Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega sveta ter predlagati obravnavanje določenih zadev na seji občinskega sveta.

Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine. Če predsednik občinskega sveta na predlog župana ne skliče seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo lahko skliče župan.

Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena na občino, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve."

11. člen

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

"33.a člen

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu.

Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti.

V statutu občine se določi, kdo nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti.

12. člen

Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:

"34.a člen

Člani občinskega sveta, župan, podžupan in tajnik občine so občinski funkcionarji."

13. člen

V drugem stavku 35. člena se besedi "najmanj polovica" nadomestita z besedo "večina".

Dodajo se štirje novi odstavki, ki se glasijo:
"Občinski svet izmed svojih članov izvoli predsednika, lahko pa tudi enega ali več podpredsednikov občinskega sveta.

Predsednik občinskega sveta predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje.

Podpredsednik občinskega sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta, njegovih komisij in odborov zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi. Občinski svet za opravljanje teh del lahko imenuje sekretarja občinskega sveta. Če sekretar opravlja svoje delo na podlagi delovnega razmerja, sklene delovno razmerje v občinski upravi."

14. člen

Za 37. členom se dodata 37.a in 37.b člen, ki se glasita:

"37.a člen

Članu občinskega sveta preneha mandat:
- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če odstopi.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka.

Ne glede na določbo 30. člena zakona o lokalnih volitvah, v primerih prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do pete alinee prvega odstavka tega člena, nadomesti člana občinskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kandidat z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti."

37.b člen

Člani občinskega sveta praviloma opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Način opravljanja funkcije določa občinski statut.

Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, podžupana in člana nadzornega odbora kot tudi ne z delom v občinski upravi.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestnih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine."

15. člen

V 42. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita: "Mandatna doba župana traja 4 leta.

Glede prenehanja mandata župana se primerno uporabljajo določbe 37.a člena tega zakona."

16. člen

43. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Funkciji župana in podžupana nista združljivi s funkcijo članov občinskega sveta in članov nadzornega odbora ter z delom v občinski upravi, kot tudi ne s funkcijami in deli iz tretjega odstavka 37.b člena tega zakona.

Če je član občinskega sveta izvoljen za župana, mu preneha mandat člana občinskega sveta.

Če je član občinskega sveta imenovan za podžupana, v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije člana občinskega sveta. V tem času opravlja funkcijo člana občinskega sveta naslednji kandidat z iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, opravlja funkcijo članov občinskega sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti."

17. člen

V 47. členu se v prvem odstavku črtata besedi "oziroma župan", beseda "razpišeta" pa se nadomesti z besedo "razpiše".

18. člen

50. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občinske uprave."

19. člen

67. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno."

20. člen

Prvi odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Pokrajina se ustanovi, spremeni ali ukine z zakonom na podlagi odločitev občinskih svetov, sprejetih z dvotretjinsko večino vseh članov. O odločitvi občinskega sveta se lahko izvede referendum. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za to odloči večina volivcev, ki so glasovali."

21. člen

95., 96., 97. in 98. člen se črtajo.

22. člen

9. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Občinski sveti sprejmejo statute občin do 30. aprila 1995.

V enem mesecu po sprejemu statuta občine občinski svet sprejme poslovnik o svojem delu ter akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave. Župan izda akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v enem mesecu po sprejemu akta o organizaciji in delovnem področju občinske uprave."

23. člen

Doda se nov 99.a člen, ki se glasi:

"99.a člen

Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene zadeve iz državne pristojnosti, navedene v 101. členu zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94), veljajo od 1.1.1995 dalje kot državni predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo državni organi v mejah svojih pristojnosti.

Predpisi prejšnjih občin v delih, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. člena tega zakona, veljajo od 1.1.1995 dalje kot občinski predpisi in jih izvršujejo ter s svojimi predpisi nadomeščajo organi občin.

Z zakoni in drugimi državnimi predpisi določene pristojnosti organov prejšnjih občin za urejanje in izvrševanje zadev iz državne pristojnosti ne preidejo na organe novih občin."

24. člen

V prvem odstavku 100. člena se besede "v šestih mesecih po prevzemu funkcij po prejšnjem členu" nadomestijo z besedami "do 30. septembra 1995".

25. člen

Za 100. členom se dodajo novi členi 100.a, 100.b in 100.c, ki se glasijo:

"100.a člen

Dokler se občine ne dogovorijo o izvrševanju ustanoviteljskih pravic do javnih zavodov, skladov in javnih podjetij, ustanovljenih za območje več občin, izvršujejo ustanoviteljske pravice organi občine, v kateri je sedež javnega zavoda oziroma javnega podjetja, ob soglasju organov vseh občin na tem območju.

100.b člen

Za člane občinskega sveta, župana, podžupana in tajnika se uporabljajo določbe zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94).

Za zaposlene v občinski upravi se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih in plačah, ki veljajo za delavce v državni upravi. Pri tem se lahko za delovno mesto tajnika občinske uprave določi količnik za določitev osnovne plače največ v višini, ki ne dosega količnika delovnega mesta načelnika upravne enote.

100.c člen

Občine morajo uskladiti svoje splošne akte, sprejete do uveljavitve tega zakona, z določbami tega zakona v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona."

26. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 020-01/90-4/53
Ljubljana, dne 28. februarja 1995

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč

 


   © MMC RTV Slovenija | 1999 - 2021 | Vse pravice pridržane | Kontakti